മധുരം മലയാളം

MADHURAM MALAYALAM-is one such a  club which gives opportunities for show casing students’ Malayalam language skills through various events conducted in the campus.This club also helps children in forming good life long habits and coming closer to their mother tongue.It was formulated with the objectives of inculcating  passion for the language and literature among  students.It was inaugurated in 2019.

Activities:-

KERALAPPIRAVI DAY CELEBRATIONS       

*നാടന്‍പാട്ടുകൾ       

 *മൂന്ന്‌ പ്രധാന കലാരൂപങ്ങള്‍ പഠനം       

* ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വിശകലനം

*ബഷീര്‍ ദിന പരിപാടികള്‍* 

ക്വിസ്-രംഗാവതരണം -പതിപ്പ് നിർമ്മാണം